1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ ЖЕСТОВОЇ ЕКСПРЕСІЇ

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ТРЕНІНГУ ЖЕСТОВОЇ ЕКСПРЕСІЇ

© Микола Махній, 2009

Стаття, акцентує увагу на необхідності удосконалення комунікативно-виконавської діяльності особистості через систему тренінгу жестової експресії. Пропонована автором методика складається із чотирьох базових модулів та має на меті розвиток і формування вмінь адекватної жестикуляції в ситуації міжособистісної взаємодії.

Постановка проблеми. Мовлення і жести тісно пов’язані поміж собою, будь-якій людині буде важко утримуватися від жестикулювання протягом тривалої розмови. Жестова експресія синхронізується з вербальним потоком і підтримує його, що полегшує розуміння. Це досягається за допомогою ілюстрування думок, розставляння акцентів, утримування уваги слухаючого та відзначування організаційної структури розмови. Невербальні знаки, які обслуговують певну спілкувальну ситуацію, перебувають у впорядкованих відношеннях і поміж собою, і зі словесними знаками, з якими разом творять гіперпарадигму знаків цієї комунікативної ситуації. Уживання їх має переважно стереотипізований характер і підлягає правилам, які, діючи здебільшого за алгоритмічним принципом, певною мірою формалізують і автоматизують процес спілкування. Тобто можна говорити про етикетне використання мовних і позамовних засобів, що називають спілкувальним етикетом. Порушення стандартів культурної поведінки, етичних та естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної взаємодії призводить до непорозумінь і конфліктів.

Ефективне спілкування, таким чином, потребує високого рівня усвідомленості й творчої активності у використанні словесних і несловесних знаків. А для цього належить досконало їх знати й уміти доречно застосовувати у відповідних ситуаціях бути комунікативно компетентним. Отже, людина, крім уміння знайти адекватну темі спілкування вербальну структуру, повинна мати й навички комунікативно-виконавської діяльності – систему вмінь, яка представляє собою єдність голосових та жестово-мімічних процесів. Для ефективного оволодіння жестовим репертуаром необхідна спеціальна підготовка у вигляді тренінгів експресії.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*